Trivselregler för Brf strandlycka

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna
Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare, även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten.
Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja och att vårt område ser snyggt och attraktivt ut. Vi slipper onödiga kostnader och ett välskött hus ger dessutom våra lägenheter ett högre värde.
Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar som finns på föreningens hemsida

För god trivsel

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen annars fastighetsskötarfirman eller jourfirma enligt anslag på anslagstavlan i porten. Tänk på att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.

Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering, släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Balkong, uteplats

På grund av brandrisken är endast gasol eller elgrill är tillåtet att använda på balkongen. På gården är det tillåtet att använda kolgrill. Du är ansvarig för grillen så länge grillen är varm. Tänk på att ta hand om kolet, det är ej tillåtet att hälla ut detta i rabatterna
Mattor, filtar, dukar och annat skakar du av på gården, inte på balkongen. Placera dina blomlådor på insidan av balkongräcket för att undvika läckage och ras. Det är inte tillåtet utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad/balkongräcke eller tak. Det är inte tillåtet att borra i fasaden för att sätta upp tex. belysning

Rökning

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Detsamma gäller att kasta fimpar på marken utanför våra portar eller från balkongerna.
Tänk på att röken från balkongen ofta drar rakt in i någon av grannlägenheternas öppna fönster eller balkongdörr. Då det är återvinnings från frånluften kan även inomhusrökning sprida sig i lägenheterna

Parkering och garage

Styrelsen sköter parkering samt garageuthyrningen. Vid intresse att hyra kontakta styrelsen på info@strandlycka.nu

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

Gård och lekplatser

Vi hjälps åt att skapa trivsel och hålla ordning i vår utemiljö och uppmanar våra barn att ta vara på sina leksaker.

Cyklar, Barnvagnar och mopeder

Cyklar skall förvaras i de särskilda utrymmen som föreningen anvisar, i cykelrum och i cykelställ.
På grund av att trapphus är utrymningsvägar och vägen för brandkår/sjukvårdspersonal att nå nödställda får inga barnvagnar, cyklar eller dylikt förvaras i trapphusen. För att underlätta städning i trapphusen ber vi dig ha din dörrmatta på insidan av din lägenhetsdörr.

Mopeder är ej tillåtet att ställa upp i cykelrum /barnvagnsrum eller annat utrymme på grund av brandrisken

Sophantering

På Tappvägen 35 & Pelle Svanslös gatan 1 finns tre fraktioner som vi ska sortera i, organiskt och brännbart avfall samt tidningar. Sopor får aldrig lämnas utanför lägenhetsdörren eller i trappuppgången. De får inte heller lämnas vid sopsugen när det är stopp i dessa, eller på balkong/uteplats då de drar till sig fåglar och råttor.

I föreningens återvinningsrum på Annedalsv 22 sorteras återvinningsbart material såsom

  • Färgat och ofärgat glas
  • Metallförpackningar från hushållet
  • Batteriholk finns ovanför metallförpackningar
  • Pappersförpackningar. Skölj ur mjölkförpackningar mm väl för att undvika dålig lukt i återvinningsrummet. Slå isär stora papperskartonger så ryms det mer i kärlen, vi betalar för volym ej vikt
  • Pastförpackningar. Väl ursköljda för att undvika dålig lukt
    Ju bättre källsortering, desto mindre extra sophanteringskostnader. Entreprenören hämtar ingenting som ligger utanför kärlen och dess avsedda innehåll! För att få bort sådant måste vi begära speciell hämtning och det kostar föreningen mycket pengar. Lägg inget på golvet eller utanför soprummet.
    Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i miljörummet. Sådant avfall samt dina övriga grovsopor som inte är återvinningsbara, och därmed inte finns uppställt kärl för i miljörummet, ansvarar du själv för att transportera bort till den kommunala miljöstationen. Se kommunens hemsida för hämtning av elsopor den så kallade ReTuren

Nycklar och taggar

Extra nycklar till lägenheten beställs hos låspunkten i Sundbyberg. Vid nyckel beställning hämtas och betalas nycklarna av beställaren hos låssmeden, se hemsida Det är ej möjligt att skicka dessa nycklar som rekommenderad post. Taggar till porten beställs genom styrelsen. Vid förlust meddela detta till styrelsen så att dessa kan spärras

Brandvarnare

Testa funktionen på brandvarnaren regelbundet genom att trycka in testknappen. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för underhållet av brandvarnaren.

Trapphus och allmänna utrymmen

Eftersom trapphuset är en utrymningsväg om olyckan skulle vara framme tex. vid brand. Därför är det ej tillåtet att förvara personliga saker i trapphuset. Saker som är placerade där kommer att lappas och sedan tas hand om. Dessa saker kan återfås mot en kostnad.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn.
Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du t.ex. inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”.
Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 08.00 och 20.00 samt lördagar och söndagar mellan kl.10.00–18.00.
Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver alltid styrelsens samtycke, ansökan finns på föreningens hemsida. Begäran om samtycke ska vara skriftligt och ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Uthyrning är alltid personlig. Ny hyresgäst = nytt tillstånd.
Medlemmen kvarstår som ansvarig mot föreningen för alla skador eller obehag som hyresgästen och dennes gäster kan åsamka andra medlemmar och/eller föreningen.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Du svarar endast för underhåll av lägenhetens inre delar. Föreningen svarar för det yttre underhållet.
Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar.
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen, läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen för godkännande innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.
Ändring av ventilationen och luftflöde får inte ske då det påverkar husets ventilation. Du är skyldig att kontakta styrelsen om ni vill ändra något som t.ex. byte av spiskåpa.

Avflyttning

Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum.
Glöm inte att lämna kvar dessa trivselregler till den som övertar din lägenhet.
Dessa trivselregler har antagits av styrelsen den 2 februari 2015 att gälla fr.o.m. denna dag och gäller från det datumet tills nya regler utdelats.