• Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
  • Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med någon i styrelsen, annars fastighetsskötarfirman eller jourfirma enligt anslag på anslagstavlan i porten. Tänk på att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.
  • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering, släpp inte in någon okänd person i fastigheten.